KV Vussem 1977 e.V.

Das beste aus Vussem nur für euch gewählt!

Titel Jungfrau Steffi
Name Stefanie Quednau
Wohnort Vossem en Hatzegravien
Familienstand Verh. mött ne ehemalige Jungfrau
Kinder Zwei Jonge
Beruf Spellt de Löck an de Fööss
Hobbies Aika on de Feybachfinke
Was noch Mänechmol speit et och net drinn